p站R18福利

p站R18福利

陽者稱神,故天為神。太阳病,头痛发热,身疼痛,骨节烦疼,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。

温饮一盏,日三服。 按当作“呻”为是。

是故小師彊怒,喜狂說,反令使天地道傷。 五帝之神歷竟而窮困邪?

薛本、张本并同。 人有善大恩,有哀以思,力自喜。

當有使神主為計名諸當上下,先時百日皆文上勿有失脫。 何惜禁戒乎?

故天下有雜色也,此之謂。实以虚治,因火而动,咽燥必唾血。

Leave a Reply